LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu użytkowego w w Wierzchowie

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Dariusz Chojnacki
Anna Chojnacka

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2024 o godz. 10:00 w: Kancelaria Komornika w Drawsku Pom. ul. Złocieniecka 22A zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej
Nieruchomość gruntowa nr 353/3 o pow. 0,1757 ha zabudowana budynkiem hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 462,90 m2 i wiatą konstrukcji stalowej o pow. użytkowej 55,71 m2 położonej
pod adresem: 78-530 Wierzchowo, ul. Lipowa 12B , dla której Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1D/00015293/5

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Obwieszczenie o terminie licytacji dom w Jeleninie - udział 26/32

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KO1D/00007347/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-06-2024r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Drawsku Pom. I Wydział Cywilny 78-500 Drawsko Pomorskie, ul.Jasna 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej Nieruchomość zabudowana o pow. 0,1900ha, działka nr 21/4, udział 26/32
należącej do dłużnika: Edward Kłos
położonej: 78-506 Ostrowice, Jelenino 18,
dla której Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1D/00007347/0 [NKW: KO1D/00007347/0]
Suma oszacowania wynosi 92 580,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 720,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 258,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 18 12403871 1111 0010 1182 2935
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim przy ul.Jasna 3 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.